Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 18/01/2018 Verze: 1.48

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl upraven tisk. Na potvrzení objednávky se nyní tiskne pro rostliny načtené z agendy Školkařská kniha také šarže.

Aplikace: Matrika Datum: 12/01/2018 Verze: 6.77

Při tisku označených záznamů matričních knih z přehledu matričních knih se zobrazuje dotaz, zda se má tisknout také druhá strana knihy.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 05/01/2018 Verze: 2.16

Při protokolárním zničení voličského průkazu byl naprogramován dotaz, zda se má číslo dokladu také archivovat v agendě Voličské průkazy.

Aplikace: Matrika Datum: 05/01/2018 Verze: 6.76

V knize úmrtí přibyly v sestavě ´Přehled úmrtí ve městě za období´ sloupce ´Datum narození´ a ´Volební okrsek´. Tyto údaje jsou potřebné pro přípravu dat na volby.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/01/2018 Verze: 10.04

Pro lesní školky byl upraven export hlášení za rok 2017 pro ÚHÚL. Bylo upraveno SchemaVersion.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/01/2018 Verze: 10.03

V agendě Doklad bylo upraveno chování zápisu stornovacího dokladu do EET. Do dokladu je korektně zapsán datum a čas vytvoření stornovacího dokladu, takže se již vše v pořádku zapíše do EET.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/01/2018 Verze: 10.03

V agendě Doklad byl upraven tisk stornovací prodejky za hotové. Na každém pohybu se nyní zobrazuje také popis zboží, počet a cena.

Aplikace: Matrika Datum: 02/01/2018 Verze: 6.75

V ´Knize registrovaného partnerství´ byla rozšířena položka ´Místo prohlášení vstupu do registrovaného partnerství´ na 120 znaků. Důvodem je uzavírání partnerství na místech s velmi dlouhým názvem.

Aplikace: Matrika Datum: 02/01/2018 Verze: 6.75

V agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo upraveno načítání nového svazku ověřovací knihy. Pokud uživatel udělá chybu a přiřadí si ručně dva svazky, je po načtení svazku do ověřovací knihy tato chyba opravena.

Aplikace: Matrika Datum: 27/12/2017 Verze: 6.74

V ´Knize narození´ přibyla možnost načíst rodiče z hlavní do pracovní knihy. Tato nová vlastnost je užitečná v případě, že rodiče opětovně uznávají otcovství k dítěti.

Aplikace: Matrika Datum: 27/12/2017 Verze: 6.74

V přehledu knihy narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí přibyla možnost tisknout označené záznamy matričních knih. Uživatel si tak může označit více záznamů a najednou je vytisknout.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/12/2017 Verze: 10.02

V agendě Zboží byl upraven export inventury do Excelu. Byl naprogramován parametr ´Do exportu inventury přidat položky´. Export může nyní kromě standardních položek obsahovat ještě položky: rod, druh, kultivar, velikost (popis, ze kterého je odstraněn bal). Jako oddělovač položek se používá čárka.

Aplikace: Matrika Datum: 15/12/2017 Verze: 6.73

V ´Knize narození´ přibyla v menu možnost ´Smazat údaje o matce´. Tato vlastnost usnadní práci při zápisu osvojení.

Aplikace: Matrika Datum: 14/12/2017 Verze: 6.72

Na základě informace MV ČR 25/2017 doručené 13. prosince 2017 je třeba upravit text zápisu o určení otcovství před i po narození dítěte za dohodami o příjmení prohlášení rodičů. Do šablon je třeba upravit znění textu: ´Rodiče prohlašují, že k uvedenému dítěti dosud neurčili otcovství před jiným matričním úřadem ani soudem a že v současné době neprobíhá soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti´. Technici firmy GSoft budou postupně kontaktovat jednotlivé matriční úřady a domlouvat instalaci nové verze. Pokud potřebujete zajistit dřívější termín, kontaktuje firmu GSoft na e-mailové adrese podpora@gsoft.info.

Aplikace: Matrika Datum: 12/12/2017 Verze: 6.71

Na základě připomínek dohledu byl upraven číselník stavu. Hodnota ´zrušené partnerství rozhodnutím soudu´ byla přejmenována na ´zaniklé partnerství rozhodnutím´. Problém vznikl kvůli nekonzistenci názvosloví v číselnících ČSÚ a MV.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/12/2017 Verze: 10.01

V agendě Zboží byla upravena sestava ´Přehled prodaného/vydaného zboží za období´. Byla přidána možnost tisknout jednotkovou prodejní cenu s DPH. Dále byla přidána poznámka vysvětlující, že jednotková prodejní cena je zobrazena z karty zboží, celková prodejní cena je součtem z dokladů (proto nemusí platit celková cena = počet * jednotková cena).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/12/2017 Verze: 10.01

V agendě Zboží byl upraven export inventury do Excelu. Do Excelu je možné exportovat ´pouze inventarizované zboží z archívu´. Tato nová vlastnost umožňuje zobrazit zboží, které bylo během inventury načteno pomocí mobilního zařízení, ale jeho karta je již v archívu.

Aplikace: Matrika Datum: 04/12/2017 Verze: 6.70

V agendě ´Změna jména a příjmení´ byla naprogramována komunikace s s aplikací eSpis.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 04/12/2017 Verze: 2.15

V agendě ´Voličské průkazy´ byla naprogramována archivace jednotlivých voličských průkazů.

Aplikace: Matrika Datum: 04/12/2017 Verze: 6.70

Při tisku obálky z agendy Spis je možné tisknout obálku i zpětně k dříve vytvořeným vypravením.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/12/2017 Verze: 10.00

V agendě Zboží byla upravena sestava ´Přehled tržeb vybraného zboží (účtenky)´. Sestava zobrazuje souhrn pořizovacích a prodejních cen zboží z aplikace Výroba a prodej a Pokladna. Zobrazují se i položky s DPH 10%.

Aplikace: Matrika Datum: 27/11/2017 Verze: 6.69

Při načítání údajů o ženichovi / nevěstě z Knihy narození do Knihy manželství byl upraven postup načítání datumu narození rodičů. Pokud rodič nemá vyplněno datum narození, ale má vyplněn textový popis (například ´nezjištěno´), je tato informace korektně přenesena do Knihy manželství.

Aplikace: Matrika Datum: 27/11/2017 Verze: 6.69

V Knize narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí přibyla druhá pomocná značka nad poznámkou do matričního dokladu. Tato značka napovídá, kde má uživatel zalomit řádek, aby nedošlo k automatickému zalomení při tisku matričního dokladu. Velké ´V´ udává značku pro krátký text, kdy nedojde ke zmenšení velikosti fontu. Malé ´v´ udává značku pro dlouhý text, kdy dojde ke zmenšení velikosti fontu. Obě značky je možné nastavit v parametrech pro konkrétní počítač a tiskárnu.

Aplikace: Matrika Datum: 24/11/2017 Verze: 6.69

Byl upraven tisk Protokolu o uzavření manželství. Pokud uživatelé tisknou na předtištěný formulář, tak je možné proškrtávat důvody použití příjmení ženy v mužském tvaru. Bylo také upraveno přeškrtávání prominutí předložení dokladů muži / ženě / snoubencům - přeškrtává se znaky / / /.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/11/2017 Verze: 9.99

Sestavu ´Přehled EET´ lze nyní filtrovat také po střediscích.

Aplikace: Pokladna Datum: 22/11/2017 Verze: 4.00

V agendě ´Pokladna´ bylo naprogramováno obarvování dialogu pro příjem hotovosti, odvod tržeb a uzávěrku pokladny. Dříve docházelo k chybám, protože si uživatelé spletli položku v menu.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 21/11/2017 Verze: 6.12

Pokud uživatel při přihlašování do Zeleného software zadá chybně heslo, nezobrazí se již více chybových hlášek, ale pouze jedna.

Aplikace: Organizace Datum: 21/11/2017 Verze: 2.65

Byl upraven export organizací do souboru. Pokud uživatel exportuje mailové adresy, může nyní pomocí zaškrtávacího okénka ´včetně středisek´ přidat také mailové adresy středisek. Pokud je mailová adresa obsažena v exportu vícekrát, je zařazena pouze jednou.

Aplikace: Matrika Datum: 21/11/2017 Verze: 6.68

Byly upraveny tisky hlášení o narození, uzavření manželství a úmrtí pro Český statistický úřad. Na formulářích jsou pro rok 2018 jen drobné kosmetické úpravy týkající se aktualizace datumu registrace a IKF.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/11/2017 Verze: 9.99

Byl naprogramován export faktur vydaných ze Zeleného software do účetnictví Pohoda firmy STORMWARE s.r.o. Pro přenos je použit standard XML daný účetnictvím Pohoda. Při exportu se nastavuje období, za které se faktury exportují.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/11/2017 Verze: 9.98

Byla opravena chyba při ukládání archívu přihlášených počtů ve školkařské knize. Jde uložit i přihlášený počet 0.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/11/2017 Verze: 9.98

Byla opravena chyba při tisku inventurní sestavy pro lesní školky. Pokud práce ve školkařské knize na převodce z jiného střediska se dvěma velikostmi měly stejný datum a čas zápisu, zobrazoval se někdy chybný počet.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/11/2017 Verze: 9.98

Pro lesní školky byl upraven zápis položek pro EET při vytváření prodejky za hotové nebo výdajového dodacího listu z průvodního listu.

Aplikace: Matrika Datum: 08/11/2017 Verze: 6.67

Připravili jsme pro vás novou verzi aplikace Matrika, která umí zadávat nové série zúčtovatelných matričních dokladů. Tyto tiskopisy začala distribuovat Tiskárna Ministerstva vnitra. Například rodné listy mají místo série R 000001 sérii RA 000001. Rozšíření bylo naprogramováno pro rodné, oddací a úmrtní listy a doklady o registrovaném partnerství. Zatím je povolena varianta s písmeny A, B, C. Pokud zakoupíte tyto doklady, neváhejte nás včas kontaktovat, abychom mohli aplikaci Matrika zaktualizovat.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/11/2017 Verze: 9.97

V agendě ´Mobilní zařízení´ byl upraven export dat do terminálu Android v případě, že se kontroluje duplicita EAN kódů. Pro kontrolu je vytvářen dočasný soubor, který umožňuje kontrolovat duplicitu i v případě, že se přenášejí změnová data jen za určité období.

Aplikace: Matrika Datum: 28/10/2017 Verze: 6.66

V ´Knize manželství´ byl přidán nový typ dohody o příjmení: ženich společné, nevěsta nepřechýlené. Tento typ dohody řeší případ, kdy si muž sňatkem bere příjmení po manželce a manželka bude po sňatku používat nepřechýlenou verzi svého původního příjmení.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/10/2017 Verze: 9.96

V agendě ´Mobilní zařízení´ byl upraven export dat do terminálu Android. Exportují se pouze data zboží, které má vyplněný čárový kód.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/10/2017 Verze: 9.96

V agendě ´Mobilní zařízení´ byla upravena kontrola konzistence dat. Kontrola agend Organizace, Osoba, Zboží a Školkařská kniha probíhá s vyloučením archivních záznamů.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 26/10/2017 Verze: 2.14

Byl upraven tisk přehledu počtu voličů v okrscích. Pokud má volič voličský průkaz nebo volí v zahraničí, může být odečten z počtu voličů v okrsku (na základě výběru typu tisku).

Aplikace: Ohlašovna Datum: 25/10/2017 Verze: 2.14

Byl upraven tisk volebních seznamů. Pokud má volič voličský průkaz nebo volí v zahraničí, může být přeškrtnut (na základě výběru typu tisku).

Aplikace: Manažer Datum: 25/10/2017 Verze: 4.21

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ byla upravena položka ´odborná způsobilost pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu - dle zákona č. 183/2006 Sb.´.

Aplikace: Manažer Datum: 25/10/2017 Verze: 4.21

V agendě ´Školení´ bylo naprogramováno označení všech účastníků školení zároveň.

Aplikace: Manažer Datum: 25/10/2017 Verze: 4.21

V agendě ´Školení´ bylo naprogramováno označení/odoznačení účastníka školení pomocí klávesy Ins.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/10/2017 Verze: 9.95

V agendě ´Školkařská kniha´ byl upraven tisk sestavy ´Přehled práce a přesazení´. V sestavě se zobrazují také změny počtů. Sestava je řazena postupně od nejstarších po nejnovější práce.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 24/10/2017 Verze: 2.14

V agendě ´Občan´ byla do exportu přehledu do Excelu přidána možnost exportovat položky: Volební okrsek, Stav nesvéprávného.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 24/10/2017 Verze: 2.14

Pro agendu ´Voličské průkazy´ byl naprogramován tisk protokolárního zničení voličského průkazu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/10/2017 Verze: 9.94

Pro agendu ´Zboží´ byl naprogramován nový parametr ´Nejpoužívanější kód skladu - pro uživatele´. Tento kód skladu je například předvyplněn v nově zadané kartě zboží. Nejpoužívanější kód skladu lze zadat pro jeden počítač a pro uživatele. Hodnota zadaná pro uživatele má přednost před hodnotou zadanou pro jeden počítač.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/10/2017 Verze: 9.94

V agendě ´Školkařská kniha´ byla naprogramována archivace přihlášených počtů. Uživatel si tak může zobrazit přihlášené počty na dané kartě i v minulosti.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/10/2017 Verze: 9.94

V agendě ´Doklad´ byl upraven postup při zadávání převodky na jiné středisko. Pokud na jiném středisku je automaticky vystavena příjemka, je do ní a do karty ve školkařské knize zapsán původ (středisko, ze kterého se rostlina převádí).

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 17/10/2017 Verze: 1.47

V agendě ´Objednávky přijaté´ byl upraven tisk etiket z objednávky přijaté. V agendě ´Tisk etiket´ se načte odběratel na záložku ´Iniciály´.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw